gallery/logo delivery service nieuw

Nationale & Internationale sneltransporten

Hoofddorp - Amsterdam airport

Hoofddorp - Amsterdam airport

Direct contact: 023 - 234 0 567

Voeg je bedrijfsmotto toe door te dubbelklikken.

 

Voeg hier de belangrijkste voordelen toe die jouw bedrijf uniek en de beste maken. Vertel waarom je klanten moeten kiezen voor jouw producten of diensten en welke voordelen ze zullen krijgen nadat het product is gekocht. Schrijf je eigen tekst, maak 'm mooi en klik op Klaar.

PRIVACY POLICY

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Büchner Delivery Service houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zij verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy

- Uw persoonsgegevens beperken en verwerken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden nodig zijn

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Büchner Delivery Service zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons op wenst te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN EN/OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Büchner Delivery Service verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Administratieve doeleinden

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

- Het uitvoeren geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht(en)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Büchner Delivery Service de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- (Zakelijk) Telefoonnummer

- (Zakelijk) E-mailadres

- Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Büchner Delivery Service opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Büchner Delivery Service verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan <organisatie> de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Salarisgegevens

- Kopie ID

- BSN-nummer

- Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Büchner Delivery Service opgeslagen en behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

- Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

 

BEWAARTERMIJN

Büchner Delivery Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Büchner Delivery Service van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

- Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Büchner Delivery Service V.O.F.

Nieuwburg 143

2135 AH Hoofddorp

T: +31 23 234 0 567

E: info@buchnerdelivery.nl